Čerpanie eurofondov 1

Spoločnosť Faun s.r.o. na základe svojej žiadosti podpísala  v dňoch 25.5.2009 a 27.5.2009 s Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikanie, neskôr na základe dodatku v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Bratislava zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Faun spol. s r.o., Štefánikova 710/67, 90501 Senica.

Názov projektu: Inovácia technológie pre pekárenskú výrobu

Kód projektu v ITMS: NFP25110120482   neskôr na základe dodatku 25110120167

Miesto realizácie projektu: Štefánikova 2707, 90501 Senica

Výzva – kód Výzvy: KaHR – 111DM – 0801

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie: 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Pod opatrenie: 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických  transferov

Celkové oprávnené výdavky projektu: 335 040,67 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 134 016,26 EUR

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z   6.2009       K 7.2009

Fotodokumentácia realizácie:  Na našej webovej stránke www.faun.sk v sekcii fotogaléria/ Inovácia technológie 2009.

Komentáre sú uzavreté.