Čerpanie eurofondy 2

Spoločnosť Faun  s r.o. na základe svojej žiadosti podpísla v dňoch  11.05.2010 a 17.05.2010

s Ministerstvom hospodárstva SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Faun spol. s r.o., Štefánikova 710, 905 01 Senica.

Názov a opis: Zateplenie nehnuteľností spoločnosti Faun spol. s r.o. za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.

Miesto realizácie projektu: Štefánikova 710, Senica

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Internetové stránky riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Kód projektu v ITMS: 25120120056

Kód výzvy: KaHR-21DM-0901

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Energetika.

Opatrenie 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Schéma pomoci de minimis: Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 09/2009  K 06/2010

Výška poskytnutého príspevku: 56 476,94 EUR.

Fotodokumentácia realizácie : Na našej internetovej stránke www.faun.sk  v sekcii fotogaléria / zateplenie nehnutelnosti 2009-2010.

Komentáre sú uzavreté.