VOS 2

Ukončená verejná obchodná súťaž


Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
podľa §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  znení neskorších predpisov

 

 1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
Obchodné meno: FAUN spol. s.r.o.
Adresa: Štefánikova 710/67, 905 01 Senica
IČO: 31 409 385
DIČ: 2020376193
IČ DPH: SK2020376193

 

 1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Dušan Miča
Telefón: 034/651 56 27
Fax: 034/651 56 27
E-mail: faun@stonline.sk

 

 1. Opis predmetu zákazky
  1. Realizácia zateplenia nehnutelností  spol. Faun  za účelom zníženia energetickej náročnosti nehnutelností.- Pekáreň a sklad na par.č.152/10
   - Obchod ,kancelárie  na par. č.152/9
   - obe parcely  na Štefánikovej ulici v Senici.

   Projektová dokumentácia na stiahnutie:

   - Zadanie s výkazom výmer
   - Projektová dokumentácia (pdf)
   - Projektová dokumentácia (zip)
 1. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť

Zmluva o dielo podľa §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 1. Spôsob podávania návrhov

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou v slovenskom (českom) jazyku v uzavretom obale s označením:
OVS zateplenie Faun Senica- neotvárať“.
V prípade návrhu predloženého v cudzom jazyku (s výnimkou českého) prikladá navrhovateľ úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
Miesto doručenia návrhu:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica

 1. Lehota podávania návrhov

Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo poštou tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 15.7.2009 do 10.00 hod
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.

 

 1. Otváranie ponúk s návrhmi

Otváranie ponúk s návrhmi sa uskutoční dňa 15.7.2009.o 11.00 hod.
Miesto otvárania ponúk s návrhmi:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica

 

 1. Podmienky súťaže

Adresa poskytovateľa súťažných podmienok:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica
e-mail: faun@stonline.sk

Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu nasledovné doklady:

a) vyplnený originál výkazu výmer potvrdený navrhovateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je navrhovateľ povinný používať pečiatku).

(formulár je na stiahnutie v bode 3 tejto OVS)

b) doklad oprávňujúci podnikať (kópia výpisu z obchodného  alebo  živnostenského  registra, resp. iný relevantný doklad na podnikanie).

Dokumenty vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť doložené úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

 

 1. Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

 

 1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Komisia vyhlasovateľa vyberie najvhodnejší návrh na základe nasledovného kritéria:
Najnižšia cena predmetu požadovaného záväzku bez DPH.

 

 1. Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Lehota na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 17.7.2009. Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol.

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 1. odmietnuť všetky predložené návrhy;
 2. obchodnú verejnú súťaž zrušiť;
 3. realizovať predmet súťaže až keď SIEA podpíše s vyhlasovateľom zmluvu o poskytnutí NFP.

 

V Senici, dňa 22.06.2009

Komentáre sú uzavreté.