VOS 3

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
podľa §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  znení neskorších predpisov

 

 1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
Obchodné meno: FAUN spol. s.r.o.
Adresa: Štefánikova 710/67, 905 01 Senica
IČO: 31 409 385
DIČ: 2020376193
IČ DPH: SK2020376193

 

 1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Dušan Miča
Telefón: 034/651 56 27
Fax: 034/651 56 27
E-mail: faun@stonline.sk

 

 1. Opis predmetu zákazkyPredmetom zákazky je obstaranie nasledovných pekárenských technológií:
   • horizontálny baliaci stroj s rotačnými čeľusťami na balenie pekárenských výrobkov: bagety, vianočky, koláče, knedle, pivné tyčinky;
   • linka na výrobu jemného pečiva pozostávajúca z  minimálne 6 m dlhého pracovného stola,
    kalibrovacej stanice, vlažiča, plničky, gilotíny a valcov na výrobu 6 druhov jemného pečiva;
   • rozvaľovač cesta – automat;
   • zariadenie na chladenie technologickej vody;
   • vozíková boxová pec na jemné pečivo;
   • vonkajšie silo na múku 40 m3 s váhou a príslušenstvom;

  - Mraziaca technológia:

  - šokový mraziaci box na 1 vozík
  - stop kysiareň na 10 vozíkov
  - sklad mrazených výrobkov
  - celá mraziarenská technológia bude umiestnená v exteriéri podľa priloženého projektu
  - cena mraziarenskej technológie podľa priloženého projektu bez betónového základu,
  tento obstaráva vyhlasovateľ súťaže

  Projektová dokumentácia na stiahnutie:

  - Prístavba mraziarenských priestor (doc)
  - Prístavba mraziarenských priestor (dwg)
  - Situácia (pdf)
  - Pohľady (pdf)
  - Pôdorys (pdf)
  - Rezy (pdf)

   

 2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V záverečných ustanoveniach bude odkladná podmienky s nasledovným znením:

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je kupujúci, a to na základe jeho žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery,
Pod opatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

 1. Spôsob podávania návrhov

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou v slovenskom (českom) jazyku v uzavretom obale s označením:
OVS Faun Senica- neotvárať“.
V prípade návrhu predloženého v cudzom jazyku (s výnimkou českého) prikladá navrhovateľ úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
Miesto doručenia návrhu:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica

 1. Lehota podávania návrhov

Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo poštou tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 22.10.2009 do 10.00 hod
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné
zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.

 

 1. Otváranie ponúk s návrhmi

Otváranie ponúk s návrhmi sa uskutoční dňa 22.10.2009.o 11.00 hod.
Miesto otvárania ponúk s návrhmi:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica

 

 1. Podmienky súťaže

Adresa poskytovateľa súťažných podmienok:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica
e-mail: faun@stonline.sk

Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu nasledovné doklady:

 1. originál cenovej ponuky na kompletný predmet zákazky tak, ako je špecifikovaný v bode 3 tohto vyhlásenia OVS, potvrdený navrhovateľom
  (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je navrhovateľ povinný používať pečiatku);
 2. doklad oprávňujúci podnikať (kópia výpisu z obchodného  alebo  živnostenského  registra, resp. iný relevantný doklad na podnikanie).

Dokumenty vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť doložené úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

 1. Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

 

 1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Komisia vyhlasovateľa vyberie najvhodnejší návrh na základe nasledovného kritéria:
Najnižšia cena predmetu požadovaného záväzku bez DPH.

 

 1. Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Lehota na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 23.10.2009. Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom,
že prijíma jeho návrh. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol.

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 1. odmietnuť všetky predložené návrhy;
 2. obchodnú verejnú súťaž zrušiť;
 3. realizovať predmet súťaže až keď SIEA podpíše s vyhlasovateľom zmluvu o poskytnutí NFP.

 

V Senici, dňa 25.09.2009

Komentáre sú uzavreté.