VOS 1

Ukončená verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
podľa §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  znení neskorších predpisov

 

 1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže

Obchodné meno:         FAUN spol. s.r.o.
Adresa:                        Štefánikova 710/67, 905 01 Senica
IČO:                            31 409 385
DIČ:                            2020376193
IČ DPH:                      SK2020376193

 

 1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno:                          Dušan Miča
Telefón:                       034/651 56 27
Fax:                             034/651 56 27
E-mail:             faun@stonline.sk

 

 1. Opis predmetu zákazky
  1. linka na pečenie chleba s kapacitou 150-200 kg/hod pozostávajúca z nasledovných častí: etážová pec (nie elektrická), sádzacie a vypekacie zariadenie;
  2. linka na výrobu a pečenie pečiva s kapacitou  4000-5000 ks/hod pozostávajúca z nasledovných častí: delička cesta, predkysiareň, rohlíkový stroj, osadzovanie na plechy, pec (pece). Inak kompletná linka mimo hnetača ;
  3. hnetač cesta s diežami – 4 ks, preklápač dieží -1ks, kapacita 200 kg cesta/ dieža;
  4. zariadenie využívajúce odpadové teplo z pecí k spätnému využitiu s príslušenstvom.

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet obstarania, alebo len na jeho časť.

 

 1. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 1. Spôsob podávania návrhov

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou v slovenskom (českom) jazyku v uzavretom obale s označením:
„Obchodná verejná súťaž Faun Senica – neotvárať“.
V prípade návrhu predloženého v cudzom jazyku (s výnimkou českého) prikladá navrhovateľ úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
Miesto doručenia návrhu:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica

 1. Lehota podávania návrhov

Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo poštou tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 26.08.2008 do 10:00 hod.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.

 

 1. Otváranie ponúk s návrhmi

Otváranie ponúk s návrhmi sa uskutoční dňa 26.08.2008 o 11:00 hod.
Miesto otvárania ponúk s návrhmi:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica

 

 1. Podmienky súťaže

Adresa poskytovateľa súťažných podmienok:
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67
905 01 Senica
e-mail: faun@stonline.sk

Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu nasledovné doklady:

 1. originál cenovej ponuky potvrdený navrhovateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je navrhovateľ povinný používať pečiatku).
 2. doklad oprávňujúci podnikať (kópia výpisu z obchodného  alebo  živnostenského  registra, resp. iný relevantný doklad na podnikanie).

Dokumenty vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť doložené úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

 

 1. Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

 

 1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Komisia vyhlasovateľa vyberie najvhodnejší návrh na základe nasledovného kritéria:
Najnižšia cena predmetu požadovaného záväzku bez DPH.

 

 1. Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Lehota na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 28.08.2008. Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol.

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 1. odmietnuť všetky predložené návrhy;
 2. obchodnú verejnú súťaž zrušiť;
 3. realizovať predmet súťaže až keď NARMSP podpíše s vyhlasovateľom zmluvu o poskytnutí NFP.

 

V Senici, dňa 01.08.2008

Komentáre sú uzavreté.