Čerpanie eurofondy 3

Spoločnosť Faun  s r.o. na základe svojej žiadosti podpísla v dňoch  23.07.2010 a 27.07.2010

s Ministerstvom hospodárstva SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Faun spol. s r.o., Štefánikova 710, 905 01 Senica.

Názov a opis: Zvýšenie kvality výroby pekárenských produktov inováciou výrobných technológií.

Jedná sa o rozšírenie technológie o možnosti výroby vlastných polotovarou, ich zamrazovanie, rozpekanie a dopekanie.

Miesto realizácie projektu: Štefánikova 710, Senica

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Internetové stránky riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Kód projektu v ITMS: 25110120404

Kód výzvy: KaHR-111SP-0902

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Opatrenie 1.1: Inovácie atechnologické transfery.

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 08/2010  K 06/2011.

Výška poskytnutého príspevku: 209 244,- EUR.

Fotodokumentácia realizácie : Na našej internetovej stránke www.faun.sk  v sekcii fotogaléria / zamrazovacia technológia

Komentáre sú uzavreté.