Čerpanie eurofondy 4

Spoločnosť Faun  s r.o. na základe svojej žiadosti podpísla v dňoch  13.06.2014 a 17.06.2014

s Ministerstvom hospodárstva SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Faun spol. s r.o., Štefánikova 710, 905 01 Senica.

Názov a opis: Obstarávanie inovatívnej technológie na zvýšenie kvality a sortimentu pekárenských produktov

Jedná sa o rozšírenie technológie o možnosti výroby vlastných polotovarou, ich zamrazovanie, rozpekanie a dopekanie.

Miesto realizácie projektu: Štefánikova 710, Senica

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Internetové stránky riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk a www.siea.sk.

Kód projektu v ITMS: 25110121119

Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery.

Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z  05/2015  K 09/2015

Výška poskytnutého príspevku: 126 011.39 ,-EUR.

Komentáre sú uzavreté.